EN |
    ورود
3:43:56 AM
1400 / 05 / 07

جستجو:      تعداد یافته ها : 37 - صفحه 1 از 4  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4

ویرایشنمابرآدرسواحد زیر مجموعهتلفن مستقیمتلفن داخلیپست الکترونیکی
55621003کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری55540066-555400213557-3559nahad@kaums.ac.ir
55621003کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری55540066-555400213557-3559nahad@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474دایراه امتحانات تحصیلات تکمیلی55540021-253264medicine@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده55540021-253261medicine@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474دفتر توسعه آموزش پزشکی55540021-253553medicine@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474روابط عمومی دانشکده55540021-253524medicine@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474معاون پژوهشی دانشکده55540021-253523medicine@kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 8715973474گروه آموزشی فارماکولوژی55540021-53583medicine_at_kaums.ac.ir
55541112 کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474نگهبانی دانشکده 55540021-53480-3500medicine_at_kaums.ac.ir
55541112کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند- بلوار پزشک - دانشکده پزشکی- کد پستی: 88715973474معاون اداری مالی555411123526-3525medicine_at_kaums.ac.ir

CSV خروجی