EN |
    ورود
11:59:38 AM
1397 / 03 / 28

جستجو:      تعداد یافته ها : 36 - صفحه 2 از 4  صفحه جاری : 1  -  2  -  3  -  4

ویرایشواحد زیر مجموعهتلفن مستقیمتلفن داخلینمابرآدرس پستی
کارپردازی54725902-824 - 3254725909آران و بیدگل – بلوار امام خمینی
کارگزینی54725902-852-39-4854725909آران و بیدگل – بلوار امام خمینی
مسئول کارگزینی54725902-82354725909آران و بیدگل – بلوار امام خمینی
دبیرخانه54725902-83654725909آران و بیدگل – بلوار امام خمینی
واحد آمار و رایانه54725902-84254725909آران و بیدگل – بلوار امام خمینی
واحد بهداشت روان54725902-83154725909آران و بیدگل - بلوار امام خمینی
واحد سلامت دهان و دندان54725902-83054725909آران و بیدگل - بلوار امام خمینی
واحد آموزش سلامت54725902-83054725909آران و بیدگل - بلوار امام خمینی
واحد بهداشت مدارس54725902-85054725909آران و بیدگل بلوار امام خمینی
واحد جمعیت، سلامت خانواده 54725902-83554725909آران و بیدگل - بلوار امام خمینی

CSV خروجی